ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲೇ?
ಇನಿಯಾ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ
ಮನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಖಯಾಲಿ. ||

ಮುಂಜಾವಿನ ಹೊನ್ನಿನ ಕಿರಣ
ಬೀಳೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ನಿನ್ನ ಚುಂಬನ|
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ
ಕಿವಿ ಕಾತರಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಪಿಸುಮಾತಿನ ರವ ||

ಹೂವು ಬೀರಿದ ಕಂಪು
ಮರೆಯಗೊಡದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು|
ಹೊರಗೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿರೆ
ನಿನ್ನ ಒಲವ ಧಾರೆ ಕಾಡುತಿರೆ||

ಆಗಸದಿ ಚೆಲ್ಲಿಹುದು ತಾರೆಗಳ ಕಾಂತಿ
ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ನಯನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ|
ಮುಗ್ಧ ಕಂದನ ಮುದ್ದು ಕೇಕೆ
ನೆನಪಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ನಗುವ ರೇಖೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತಿದೆ ,ಹೀಗೇಕೆ?||
With so many trees falling in our garden city Bangalore ,nothing much could do except feel sad.We thought lets plant something or grow some plants in our balcony.So me and husband went and bought some..now its lovely feeling watchng them grow and blossomed flowers.Here are some pics of new members at our home.Here i am blogging after a gap.
There is a major change in life which was never updated here and its almost 14 months for my motherhood..Oh..Yes..We r blessed with a baby girl on 6th march 2009.
Its a great feeling to be a mother and even greater to carry the responsibilites of a life.
Also i realised why mother is God.its very much true.It requires enormous energy,patience which i lacked initially..Time and experience teaches everything.

A Poem for little one....:-)
when i listened your heartbeat
i was happy and delight
when i heard your first cry
my heart filled with joy

your tender skin
soft little chin
releaving all the pain
feeling i couldnot explain

eyes looked so curious
face litted with innocence
your small sound
made me literally astound

you are the angel
my princess
love your giggle
hug and kisses
There is a saying "Only one child is perfect in the world and every mother has it.".True!!!