ಈ ಬಾಳ ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾ ಪಯಣಿಸುತಿರುವಾಗ
ಉಬ್ಬರ ವಿಳಿತಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಗುತಿರುವಾಗ
ನೀ ಬಂದೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಬಾಳಿಗೆ ಭರವ್ಸೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ

ಕಳೆದೆ ನಾನು ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು
ವರ್ಣಿಸಲಾರೆ ಈಗ ಆ ಆನಂದವನ್ನು
ಹತ್ತಿರವಾದೆ ನೀ ಈ ನನ್ನ ಮನಕೆ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಿರುವ ಬಯಕೆ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಈ ಕನಸಿನ ಲೋಕ
ನೀ ಆದೆ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲಕ
ಆವರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಸರಸ ವಿರಸದ ಸಮಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣ

ಬಂದೆ ಬಂತು ಆ ನಮ್ಮ ಅಗಲುವ ದಿನ
ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ ನಾ ನನ್ನ ಮನದ ಭಾವನ
ಕಾಡುತಿವೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಅನುದಿನ
ಕಾಯುತಿರುವೆ ನಿನಗೆ….ಎಂದು ಪುನರ್ಮಿಲನ?
Journey from office to my PG is longer these days..(obvious reason is increased traffic). Generally i listen to FM in my mobile and/or chat with my friend/s.I am missing both of these from 4 days....My earphone stopped working (probably could not sustain the workload!) and my friend is loaded with work... :-( [ not able to come with me]
So i think about lot of things in bus these days..(hahah nothing to do...). I think about present activities happening in my life,future plans, dreams, memories and so on...
Yesterday went back to my childhood days.. i mean those memories...lost myself in those good days...
I started listing (in my mind)the things which i miss now...I am just putting those here.. :-)

I miss the beautiful evening when Mom was waiting for us to come from school. She was standing near the door,expecting her kids to return home, with lots of love and affection on her face,Hm..Now a days neither i see her everyday,nor i go to school..I miss this moment ...
Well life just moves on....

I miss good old friends. Yes , I do have very good friends now.But ,Every friend is unique.Missing those buddies, those long chatting hours, playing all possible games,cheating here and there, those stupid fights... I remembered them one by one...Most of them are kiddish behaviour(of course we were kids..) rather innocent acts...Reasons for those fights seem so stupid now.I just could not stop smiling when i remembered some of the incidents..Person who was sitting next to me turned and stared at me, then only i realised where i was.

I miss summer holidays..Aah.. those 2 long( or short?)months of vacation.It was really big head ache for parents... :-)
Trip to grand parents place, meeting relatives,playing whole day, no need to study for exams/tests...Sometimes i used to think why time just cant stop here? Again fights with cousins while playing( every kid wants to win the game...!!!), getting hurt, oh.. those scoldings from elders(used to enjoy even that :-))...Hm..nice 2 months indeed.

I have been missing the beginning of monsoon season( its amazing @native)from several years.Sitting and watching the first rain drops touching the earth. !The rhythmic sound( i call it one of the best music composition by nature) of rain drops falling , smell of earth.Awesome!!! It was a nice combination - sitting with father and enjoying the rain.( along with that we used to have different food items which are specially prepared for rainy season..).
I feel the first rain has its own unique appeal. It is the long waited moment for village people.Good to see happiness in their face...
I had to cut down my thoughts here ,since i had to get down from the bus.
I refreshed myself with those memories, enjoyed those "moments of life" in virtual way,with effects being the same.... :-)
Last Sunday i got opportunity to watch the most talked kannada movie of these days "Mungaru Male"Had planned many times before to watch that movie, but it got canceled for various reasons.
Tickets got over when it was just my turn to buy..(why this always happens to me?i still wonder!!!)Some people were sending tickets in black.....Since we decided to watch that movie at any cost ,we bought the tickets...Was eager to watch as i heard very good reviews about the movie.
Wav... a very nice Kannada movie i watched after really long time..Eventhough i heard the reviewsi wasnt biased...I had a different impression/opinion about the hero of the movie and i dint knw who was the heroine. Hero just perfectly fitted into the role i felt after watching...Story is very ordinary but it is presented so well.The best part of the movie is its dialogues... It was so natural and funny and factful at places...
Second thing is the picturization...(In fact not the second thing)The best picturised kannada movie i ever watched.The monsoon rain is picturised so well.. It reminded the monsoon days of my place..(coastal Karnataka)..Simply superb..Now i have a desire to drench in the next monsoon rain...(Let my mother say whatevr :-))
Another positive point is the songs. Awesome lyrics and beautifully sung by the singers...(Especially Sonu Nigam)
Just cannot come out of the movie effect still..... Hm.......End message is still running in my mind...its nice..."Preethi Madhura Thyaga amara"..Kudos to "Mungaru Male" team.
In this blog i am going to write about one of my all time fav topic "Malgudi Days"
From my childhood days i am so fascinated by this..
First I watched the serial which was telecasted in DD.. then i read the book "Swami and Friends"(serial is based on this book mainly).
Wav.....what an awesome serial it was... characters were very natural....
Hats off to the director Shankar Nag.....:-)
and the most admired character is of course Swaminathan... I think no one could have handled the role better than Master Manjunath... he was so perfect for the role....
I love the title song... its an awesome tune.... even now i listen to this atleast once in a day.....

I am reading that book again and again... Why i love this book so much is i can relate myself to the character swami... I have also gone through situations which he goes through... It reminds me my childhood days...

Oh my god .. i forgot to mention about the writer.. (of course people know. but still)
R.K.Narayan the great author.....i have read some other books by him also.. but i dint like them as much as "Swami and Friends"..

Will stop now......
Hey.... this is my first blog...so finally i belonged to blogger's group. :-)this just a way i found to put my views,thoughts or likes and dislikes ... which happens in this world....around me....since it belonged to me i gave title as "Being me".
Ok let me start with some nice thoughts.. i just want to mention some of the thoughts i come across ,which i like most and always inspires me..
"We must find a way or make one."
"Thank God for what you have, TRUST GOD for what you need. "
"Only those who dare to fail greatly, can ever achieve greatly "
"Happiness is enhanced by others but does not depend upon others. "
"Good people are good because, they have gained wisdom after passing through failure "
"Enjoy yourself. These are the “good old days” you’re going to miss in the years ahead "
"Always forgive your enemies; nothing annoys them so much "
Will update others soon...